Wezenfonds

De Stichting Tafelronde Wezenfonds kan een gezamenlijke financiële gift doen aan de weduwe en kinderen bij het overlijden van een Tafelaar welke lid is van de Nederlandsche Tafelronde. De stichting brengt giften van Tafelaars samen na oproep daartoe aan de secretaris van alle Nederlandse Tafelrondes.

Waarom een stichting Tafelronde Wezenfonds?

Met service als belangrijk gedachtegoed binnen de Nederlandsche Tafelronde steunen wij als Tafelaars ook de eigen Tafelaars en familie indien noodzakelijk. Binnen het wezenfonds willen wij samen met alle Tafelrondes zorgdragen voor financiële steun voor de directe familie bij het overlijden van een Tafelaar.

De financiële bijdrage is bedoeld voor opleiding en/of ontwikkeling van de wezen. De gelden kunnen daarnaast aangewend worden voor de begrafenis of crematie. Op deze manier kan de familie zich volledig richten op het verlies van hun dierbare zonder zich zorgen te maken over hun financiën in deze periode van rouw.

Als Nederlandsche Tafelronde willen wij de familie tonen dat hun vader een bijzonder persoon was die lid was van een bijzondere club.  De bijdragen worden alleen aan privépersonen verstrekt en nimmer aan bedrijven.

Uitvoering & geldmiddelen

De middelen van het fonds worden opgebracht door de leden van de vereniging Nederlandsche Tafelronde. Bij het overlijden van een Tafellid zal elke Tafelronde in Nederland een mogelijkheid krijgen een gift te doen. De gift gaat op basis van een factuur waarbij € 10,- per actief lid in de betreffende Tafel in rekening wordt gebracht. Elke Tafelronde is echter vrij om te bepalen of en zo ja welk bedrag zij overmaken.

Vanuit de stichting wordt er via de lokale Tafel van de betreffende Tafelaar contact opgenomen met de directe familieleden.  De overige inkomsten van het fonds kunnen bestaan uit rente-inkomsten, giften vanuit lokale Tafels en donaties vanuit het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Tafelronde.

Het protocol bij overlijden is als volgt:

 1. Overleg bestuur stichting Wezenfonds
 2. Overleg met bestuur desbetreffende Tafel van overleden Tafelaar en     overleg Hulpfonds;
 3. Bezoek uitvaart/afscheid;
 4. Inventarisatie gezinssituatie;
 5. Afstemming bestuur stichting Wezenfonds;
 6. Formele vergadering bestuur stichting Wezenfonds;
 7. Plan van aanpak op basis van vergadering en inventarisatie;
 8. Brief en verzoek tot donatie besturen;
 9. Inzameling gelden op rekening stichting;
 10. Overmaking betreffende rekeningen;
 11. Evaluatie

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt uitsluitend een onkostenvergoeding.

Contact

Voor vragen en inlichtingen omtrent procedures kunt u contact opnemen met de Secretaris van het Wezenfonds: wezenfonds@roundtable.nl

Rekeningnummer:

NL25 RABO 0309 6716 20

Bestuur

Voorzitter:
Jochem Sluis
TR 197 Harderwijk

Penningmeester:
Ruud Hagen
TR 172 Uden/Veghel

Secretaris:
Anne Joldersma
TR 42 Winterswijk

Lid:
Martijn Feijen
Q.q. Nationaal secretaris Nederlandsche Tafelronde
TR 165 Krimpenerwaard

Hulpfonds

Leden en oud-leden bijstaan in moeilijke tijden

Nederland kent een vrij uitgebreid sociaal stelsel. Toch blijkt er soms behoefte aan financiële steun, al is het alleen omdat de sociale wetgeving slechts voorziet in een bestaansminimum. Leden, oud-leden en gezinsleden of weduwen van (oud)-leden van de Nederlandsche Tafelronde kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op de Stichting Tafelronde Hulpfonds.

Hulpverlening

Het Hulpfonds kan op velerlei manieren verlichting bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • Advies bij persoonlijke financiële problemen
 • Financiële ondersteuning bij aanschaf van (medische) hulpmiddelen die niet worden vergoed
 • Na overlijden van een (oud)-Tafelaar het overbruggen van financiële nood voor de weduwe
 • Financiële ondersteuning bij bijzondere medische behandelingen
 • De bijdragen kennen een maximum en worden alleen toegekend aan privépersonen, nooit aan bedrijven. Het betreft een lening die, zodra het financieel mogelijk is, weer moet worden terugbetaald.

Uitvoering

Wanneer een Tafelaar signaleert dat iemand ondersteuning nodig heeft, kan hij dit aangeven bij het bestuur van zijn Tafel. Het bestuur wijst daarop een contactpersoon aan. Deze kan nadere inlichtingen geven, de hulpverlening verder begeleiden en het bestuur van het Hulpfonds op de hoogte houden. Het spreekt voor zich dat hulp te allen tijde in volstrekte anonimiteit geschiedt. Wie hulp nodig heeft kan zich daarom ook direct tot het Hulpfonds wenden.

Middelen

De middelen van het fonds worden bijeengebracht door de leden en oud-leden van de Nederlandsche Tafelronde. De contributie is bepaald op € 1,50 per lid per jaar. Een goed gebruik is dat uittredende leden nog eenmaal € 40,00 aan de Nationale Tafelronde afstaan voor het Hulpfonds. De overige inkomsten van het fonds bestaan uit rente-inkomsten en inkomsten uit beleggingen.

Bestuur

De President van de Nederlandsche Tafelronde is ook voorzitter van het Fondsbestuur. Voor het overige fungeert het hulpfonds onafhankelijk van de Nederlandsche Tafelronde. Het bestuur benoemt nieuwe bestuursleden en informeert de algemene ledenvergadering over haar benoemingen. Ook informeert het bestuur van het hulpfonds de ledenvergadering over haar beleidsplan en de ontwikkelingen die zij daarin maakt en ziet. Nieuwe bestuursleden dienen actief Tafelaar te zijn ten tijde van hun benoeming. Bestuursleden – met uitzondering van de voorzitter – zitten omwille van de continuïteit vier jaar op hun post. Aansluitend – en ook dat geniet de voorkeur vanuit de continuïteitsgedachte – kan een bestuurslid maximaal een tweede termijn van vier jaar worden benoemd De Vicepresident woont de vergaderingen bij.

Hulp aanvragen

Het Hulpfonds neemt alleen hulpaanvragen van leden en oud-leden in behandeling. Wilt u een hulpverzoek indienen, dan kunt u daarvoor het Intake formulier gebruiken. Voor vragen over procedures kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Tafelronde Hulpfonds: hulpfonds@roundtable.nl.

Maak kennis met het Hulpfondsbestuur

Deze negen heren zijn van mening dat service niet alleen naar buiten, maar zeker ook naar binnen gericht moet zijn. Als het nodig is zijn we er voor elkaar.

Huidige bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Aart de Boer

Penningmeester
Ernst Verspuij

Secretaris
Luc Reiff

Leden
Alex Blaauboer
Bert Bergs
Edger Revet
André Ubink
Christian van Tellingen

Ambtelijk Secretariaat
Lies Schuuring-Rab

Beloningsbeleid: Het bestuur krijgt geen vergoeding. Enkel onkosten kunnen vergoed worden.

Beleidsplan Stichting Hulpfonds

Intake Formulier
Jaarstukken 2013-2014
Jaarstukken 2014-2015
Jaarstukken 2015-2016
Jaarstukken 2016-2017
Jaarstukken 2017-2018
Jaarstukken 2018-2019