Hulpfonds

Leden en oud-leden bijstaan in moeilijke tijden

Nederland kent een vrij uitgebreid sociaal stelsel. Toch blijkt er soms behoefte aan financiële steun, al is het alleen omdat de sociale wetgeving slechts voorziet in een bestaansminimum. Leden, oud-leden en gezinsleden of weduwen van (oud)-leden van de Nederlandsche Tafelronde kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op de Stichting Tafelronde Hulpfonds.

Hulpverlening

Het Hulpfonds kan op velerlei manieren verlichting bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • Advies bij persoonlijke financiële problemen
  • Financiële ondersteuning bij aanschaf van (medische) hulpmiddelen die niet worden vergoed
  • Na overlijden van een (oud)-Tafelaar het overbruggen van financiële nood voor de weduwe
  • Financiële ondersteuning bij bijzondere medische behandelingen
  • De bijdragen kennen een maximum en worden alleen toegekend aan privépersonen, nooit aan bedrijven. Het betreft een lening die, zodra het financieel mogelijk is, weer moet worden terugbetaald.

Uitvoering

Wanneer een Tafelaar signaleert dat iemand ondersteuning nodig heeft, kan hij dit aangeven bij het bestuur van zijn Tafel. Het bestuur wijst daarop een contactpersoon aan. Deze kan nadere inlichtingen geven, de hulpverlening verder begeleiden en het bestuur van het Hulpfonds op de hoogte houden. Het spreekt voor zich dat hulp te allen tijde in volstrekte anonimiteit geschiedt. Wie hulp nodig heeft kan zich daarom ook direct tot het Hulpfonds wenden.

Middelen

De middelen van het fonds worden bijeengebracht door de leden en oud-leden van de Nederlandsche Tafelronde. Een goed gebruik is dat uittredende leden nog eenmaal € 40,00 aan de Nationale Tafelronde afstaan voor het Hulpfonds. De overige inkomsten van het fonds bestaan uit rente-inkomsten en inkomsten uit beleggingen.

Doneren aan het hulpfonds kan via NL09RABO0148203671 t.n.v. Stichting Tafelronde Hulpfonds

Bestuur

De President van de Nederlandsche Tafelronde is ook voorzitter van het Fondsbestuur. Voor het overige fungeert het hulpfonds onafhankelijk van de Nederlandsche Tafelronde. Het bestuur benoemt nieuwe bestuursleden en informeert de algemene ledenvergadering over haar benoemingen. Ook informeert het bestuur van het hulpfonds de ledenvergadering over haar beleidsplan en de ontwikkelingen die zij daarin maakt en ziet. Nieuwe bestuursleden dienen actief Tafelaar te zijn ten tijde van hun benoeming. Bestuursleden – met uitzondering van de voorzitter – zitten omwille van de continuïteit vier jaar op hun post. Aansluitend – en ook dat geniet de voorkeur vanuit de continuïteitsgedachte – kan een bestuurslid maximaal een tweede termijn van vier jaar worden benoemd De Vicepresident woont de vergaderingen bij.

Beloningsbeleid: Het bestuur krijgt geen vergoeding. Enkel onkosten kunnen vergoed worden.

Hulp aanvragen

Het Hulpfonds neemt alleen hulpaanvragen van leden en oud-leden in behandeling. Wilt u een hulpverzoek indienen, dan kunt u daarvoor het Intake formulier gebruiken. Voor vragen over procedures kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Tafelronde Hulpfonds: hulpfonds@roundtable.nl.

Maak kennis met het Hulpfondsbestuur

Deze acht heren zijn van mening dat service niet alleen naar buiten, maar zeker ook naar binnen gericht moet zijn. Als het nodig is zijn we er voor elkaar.

Huidige bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Mark Meijer

Penningmeester
Christian van Tellingen

Secretaris
Alex Blaauboer

Leden
Aart de Boer
Bart Pelzer
Koen Coppens
Christian Gäbler

Beleidsplan Stichting Hulpfonds

Intake Formulier
Jaarstukken 2013-2014
Jaarstukken 2014-2015
Jaarstukken 2015-2016
Jaarstukken 2016-2017
Jaarstukken 2017-2018
Jaarstukken 2018-2019
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2019-2020
Jaarstukken 2021
Jaarstukken 2022
Jaarstukken 2023

ANBI

Geld aan een goed doel aftrekken? Dat mag als het om een ANBI gaat.

Het Hulpfonds (Stichting Tafelronde Hulpfonds) heeft die ANBI status.

Het RSIN van het Hulpfonds is: 805269617